February 23, 2024

Етикетите на бананите и другите овошја се нешто на што повеќето луѓе не гледаат

Покрај можното име на производителот, декларацијата треба да содржи и број кој открива важни информации за начинот на одгледување на овошјето. Декларациите првенствено се однесуваат на овошје увезено од странство, а ова е значењето на овие бројки:

Налепница со четири броја. Во случајот со ова овошје, кое има декларација со четири броеви кои почнуваат со бројот 3 или 4, тоа значи дека се одгледувало со вештачки ѓубрива, односно според земјоделски правила кои важат во последните 50 години. На пример, ваквите лимони се означени со 4033, додека бананите со број 4011.

Налепница со пет броеви. Ако на плодот нема четири броја, туку пет – од кои првиот број е 9, тоа значи дека плодот е органски одгледан. Оваа декларација гарантира дека плодот се одгледувал без ѓубрива и пестициди. На пример, органски одгледаните банани го носат бројот 94011.

Ако Првиот број на декларацијата е 8 Ова е можеби најважната декларација и претставува овошје кое е генетски модифицирано, а се препознава по пет бројки, од кои првиот е секогаш бројот 8. Ваквите банани го имаат бројот 84011 на себе.

Еко декларација. За да може овошјето и зеленчукот да ја носат ознаката „еко“, мора да се исполнат и условите поврзани со процедурите за складирање и транспорт. Затоа, за разлика од конвенционално одгледаното овошје и зеленчук, тие не смеат да се прскаат со хемикалии, да се озрачуваат или да се подложени на какви било процеси кои вештачки го продолжуваат нивниот рок на траење и го одржуваат изгледот на свежина.

Разликата помеѓу „природното“ и „екото“ Постои разлика помеѓу органски и природни производи. Многу луѓе, сепак, не знаат дека се природни ако се необработени или само минимално обработени. Тие, за разлика од еколошките, немаат сертификати, ниту систематски се контролира нивното производство, а нема податоци за употреба на конзерванси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *